Aktuellt

https://www.mepak.fi/app/uploads/2022/01/kuva-annika-silvennoinen-1-1364x650.png

24 jan 2022

Kartläggning av förpackningarnas värld

Forskningsprojektet Package-Heroes utreder metoder för hållbara förpackningslösningar. Målet är också att få beslutsfattarna att förstå förpackningarnas mångfacetterade betydelse.

Projektet Package-Heroes finansieras av rådet för strategisk forskning i anslutning till Finlands Akademi och ingår i projekthelheten nycklar till hållbar tillväxt. Målet med projekten är att skapa ny kunskap om lösningarna inom cirkulär ekonomi och om klimatkonsekvenserna som underlag för beslutsfattandet.

Package-Heroes granskar livsmedelsförpackningar och dess miljöbelastning ur flera olika synvinklar, säger Ali Harlin, forskningsprofessor vid VTT.

– Avsikten är att utreda hur man genom hållbara förpackningslösningar kan lösa globala problem med klimatet och materialkretsloppet. En annan fråga som ingår i projektet är Finlands roll i världsekonomin till exempel när det gäller exportpotentialen för förpackningsinnovationer, säger Harlin.

Förpackningar är inte enbart en materialfråga, vilket också betonas i ställningstagandena i projektet Package-Heroes. På grund av skogsproduktionen är framför allt fibermaterial och innovationer i anslutning till dem en stor del av Finlands exportpotential, men i andra länder är utvecklingen långsammare och diskussionen fokuserar på olika teman. Den globala regleringsdebatten gäller i hög grad våndan som hänför sig till plast, beskriver Harlin.

– Förpackningspotentialen bör i beslutsfattandet förstås också på något annat sätt än på axeln ”plast eller fiber”. Finland är redan i praktiken ett modelland inom många delområden av återvinning av förpackningar, och det är en stor fördel för oss att innovationer görs och exporteras ut i världen. Vi kan dock inte tillåta att utvecklingen tar steg bakåt på de villkor som Europa eller resten av världen ställer, påpekar Harlin.

På grund av den diskussion som SUP-direktivet väckt har glas och metall lämnats utanför diskussionen om förpackningsmaterial. Harlin konstaterar att orsaken kan vara att återvinningssystemen redan fungerar bra. Det är dock viktigt att komma ihåg att även traditionella material kommer att ha sin plats i framtiden, i en värld med återanvändbara förpackningar.

– Till exempel är metall hållbar, fast och lätt. Metall kan bra användas för förpackningar som är hållbara i cirkulationen. Även ur produkthygienisk synvinkel är metall ett tillförlitligt material, eftersom den inte absorberar ämnen på samma sätt som plast eller fibrer. Även dessa frågor måste beaktas i den politiska debatten. Om en förpackning är väl planerad svarar den samtidigt på både klimat- och materialfrågan, summerar Ali Harlin.

Package-Heroes är ett forskningsprojekt som finansieras av rådet för strategisk forskning i anslutning till Finlands Akademi. Det femåriga projektet inleddes i början av 2019 och avslutas före utgången av 2023.

Läs mer: https://www.packageheroes.fi

Bild: Annika Silvennoinen, VTT