Aktuellt

https://www.mepak.fi/app/uploads/2019/04/mepak_kuluttajalle_header-1-1364x650.png

5 apr 2022

Producentansvar för förpackningar under förändringstryck

Statistiken över återvinning av förpackningar kommer att bli mer detaljerad. Genom lagändringen kommer ett antal små producenter att omfattas av producentansvaret.

 

I framtiden kan man se en statistisk försämring i återvinningsgraden för förpackningsmaterial med producentansvar. För vissa material varierar återvinningsprocenten mycket och för andra i mindre utsträckning.

Statistikföringen kommer att ändras till följd av EU:s nya beräkningsregler, säger Tuomo Aunola, överinspektör vid NTM-centralen i Birkaland.

– I statistiken kommer man att beakta sådana mängder som tidigare endast uppskattats eller lämnats utanför statistiken. Det torde dock inte ske några större förändringar i återvinningsgraden för metall, bara den normala årliga variationen, bedömer Aunola.

Återvinningsgraden påverkas av att andelen icke återvinningsbart avfall avdras från mängden insamlat material samt av hur många förpackningar som ursprungligen släppts ut på marknaden. Den totala återvinningsgraden för metallförpackningar har under de senaste åren varit 85–90 %.

Siffran anger att återvinningen av metall redan har etablerats som en del av människornas och sammanslutningarnas verksamhet. Ur konsumentens synvinkel är det behändigt att små metallföremål och metallförpackningar kan placeras i samma insamlingskärl, men metallavfall hamnar ändå i viss mån också i blandavfall och därigenom i förbränningsanläggningar.

Den första statistiken som genomförts enligt det nya beräkningssättet överlämnas från den producentansvariga myndigheten till EU-kommissionen före utgången av juni månad.

– Under en kort period tillämpas det gamla och nya statistiksättet parallellt. Genom att jämföra ny och gammal statistik kan man dra en slutsats om trenden inom materialåtervinningen, även om den officiella statistiken visar att det skett en liten tillbakagång, konstaterar Aunola.

 

Ändringar i producentansvaret 

För närvarande bereds en ändring i lagen om producentansvaret, som också innebär att företag med en omsättning på mindre än en miljon euro omfattas av producentansvaret. Ändringen kommer inte direkt att inverka på den mängd förpackningsavfall som insamlas och återvinns, men kan leda till att statistiken visar en skenbar minskning av återvinningsgraden.

Orsaken är att många nya producenter registrerat sig som en del av producentansvarssystemet, säger Aunola.

– De totala mängderna insamlat avfall kommer inte nödvändigtvis att öka, men det har uppskattats att slopandet av omsättningsgränsen skulle medföra att 20 000–35 000 nya företag blir medlemmar av Rinkis producentansvar. Lagändringen kräver därför att producentsammanslutningarna för förpackningar utvecklar sin administration, så att ett sådant antal producenter kan hanteras, säger Aunola.

Förpackningar som små företag släppt ut på marknaden återförs redan nu i återvinningssystemet. I fortsättningen kommer de också att synas i statistiken över förpackningar som släppts ut på marknaden. Det kan därför verka som om allt fler förpackningar släpps ut på marknaden och att återvinningsgraden sjunker, förklarar Aunola.

– Hittills har mängderna i någon mån uppskattats och mängderna är inte särskilt stora. De största företagen producerar fortfarande de flesta förpackningarna, säger Tuomo Aunola.