Aktuellt

24 jan 2022

Producentansvaret är en aktiv del av den cirkulära ekonomin

År 2021 är bakom oss. De ändringar som skett under året är en s.k. upptakt inför framtiden: ändringarna i avfallslagen och förordningarna ökar rollen för producentansvaret för förpackningar ytterligare. Utvecklingen visar att producentansvaret har etablerat sig som ett sätt att reglera avfallshanteringen.

När det gäller fjolåret måste vi absolut lyfta fram några viktiga frågor.

Producentansvaret för förpackningar utvecklas

Omorganiseringen av producentsammanslutningarna inleddes i fjol när Finlands Förpackningsproducenter Ab grundades. Målet är att fusionera de befintliga producentsammanslutningarna och bilda ett bolag som i enlighet med avfallslagen svarar för genomförandet av producentansvarsskyldigheterna för alla förpackningar.

Förändringen är stor och arbetet fortsätter. Viljan är dock klar och samarbete pågår redan aktivt.

Ett samarbetsavtal mellan de sammanslutningar som producerar förpackningar och kommunerna om genomförande av fastighetsinsamling av förpackningar undertecknades före årsskiftet. Avtalet är betydande eftersom det berör över 75 000 fastigheter.

Producenternas kostnader kommer att stiga betydligt i och med ansvaret för fastighetsinsamling. Det är därför viktigt att samarbetet syftar till kostnadseffektiv verksamhet som svarar mot de skärpta kraven. Under det kommande året inleds det förberedande arbete genom vilket ändringen genomförs och insamlingen av förpackningar från alla husbolag med minst fem bostäder inleds 1.7.2023.

Den viktigaste motorn för förändringen är samarbetet mellan parterna – också här deltar producentsammanslutningarna starkt.

Lagstiftningen styr arbetet

Den viktiga lagreformen utvidgar nu producentansvaret också till internationell distanshandel. På detta sätt deltar näthandeln i kostnaderna och är inte längre fripassagerare inom producentansvaret. Detta förbättrar de finländska företagens konkurrenskraft.

Återvinningsprocenten för metallförpackningar är 79 procent. Vi missade målet på 80 procent en aning, men efter det utmanande året kan jag vara nöjd med resultatet. Coronan har förändrat världen, och företagens utmaningar syns i vårt verksamhetsfält. Å andra sidan har konsumenterna blivit mer entusiastiska, vilket är fint.

År 2022 implementeras förändringarna i verksamheten och man förbereder sig naturligtvis på nya. Det är åtminstone känt att Europeiska kommissionen reviderar förpackningsavfallsdirektivet. Direktivet med därtill hörande förslag torde komma genast på våren.

Att förpackningar kan återvinnas, repareras, uppdateras och återanvändas är egenskaper som främjar cirkulär ekonomi. Förpackningarna har en viktig roll bl.a. när det gäller att förhindra matsvinn, men materialets kvalitet kommer i centrum när det gäller materialåtervinning. Användningen av återvunnet material i stället för jungfruligt material kommer att öka, vilket ställer krav på materialen.

Producentansvaret för förpackningar är en del av den cirkulära ekonomin, där vi alla har vår roll.

Jag tackar både konsumenterna och alla samarbetspartner för det förra året. Tillsammans har vi gjort ett betydande arbete.

Satu Estakari
Verkställande direktör
Mepak-Kierrätys Oy